रोज्नुहोस्

ठाउँ छनौट गर्नुहोस्
प्रस्थान मिति छनौट
यातायात कम्पनी छान्नुहोस्
गाडीको प्रकार छनौट गर्नुहोस्

Na 8 kha 248

HayseALL
MNR To Dhangadi
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 8 kha 2050

HayseALL
MNR To Dhangadi
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 8 kha 2047

HayseALL
MNR To Jhalari, Attariya, Dhangadi
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 7 Kha 3431

ACALL
MNR To Narayanghat
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9801382339

Na 8 Kha 1050

HayseALL
MNR To Darchula
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 8 Kha 1042

HayseALL
MNR To Baitadi
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 8 Kha 1043

HayseALL
MNR To Bajura
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 8 kha 1041

HayseALL
MNR To Darchula, Gokule
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 8 kha 8348

ACALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 7 Kha 5913

ACALL
MNR To Pokhara
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9800611153

Na 6 Kha 7443

ACALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
98611648338

Na 6 Kha 7438

ACALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9814622984

Na 8 kha 8350

ALL
MNR To Narayanghat
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 8 kha 8344

ACALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 5 Kha 6681

ACALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Pawandut Yatayat ALL

Ma 1 Ja 266

HayseALL
MNR To Dhangadhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL

Na 8 kha 1040

HayseALL
MNR To Baitadi
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 8 kha 8347

ACALL
MNR To Butwal
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 7 Kha 3431

ACALL
MNR To Butwal
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9801382339

Na 7 Kha 3431

ACALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9801382339

Na 7 Kha 3431

ACALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9801382339

Na 7 Kha 3432

ACALL
MNR To Hariduwar, Dehradun,Kashipur
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
099-522451

Na 8 kha 8357

ACALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
9848571855

Na 8 kha 8350

ACALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
9848571855

Na 8 kha 8347

ACALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 8 kha 243

HayseALL
MNR To Dhangadi
प्रस्थान गर्ने मिति
Sunaulo Mahakali Yatayat ALL
099-520088

Na 5 Kha 4056

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750405

Na 5 Kha 7443

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750936

Na 5 Kha 5097

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750042

Na 5 Kha 4976

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848724804

Lu 2 Kha 1943

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9842202779

Na 5 Kha 4974

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9842202779

Su pra pra 1108

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750216

Na 6 Kha 8454

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750263

Na 6 Kha 8454

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750223

Na 5 Kha 5116

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848724600

Su pra pra 1130

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848816097

na 6 kha 6273

A/C ALL
MNR To Belauri-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848788699

na 7 kha 455

A/C ALL
MNR To Belauri-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848897720

na 6 kha 7447

A/C ALL
MNR To Belauri-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720828

na 6 kha 7442

A/C ALL
MNR To Belauri-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9811665576

na 6 kha 7439

A/C ALL
MNR To Belauri-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9865545533

na 6 kha 7440

A/C ALL
MNR To Belauri-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750526

na 5 kha 8977

A/C ALL
MNR To Belauri-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9803000246

na 7 kha 1590

NormalALL
MNR To DIPAYAL-BAGARKOT-JOGBUDA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848725851

na 5 kha 9080

NormalALL
MNR To DIPAYAL-BAGARKOT-JOGBUDA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848816557

na 5 kha 1543

NormalALL
MNR To DIPAYAL-BAGARKOT-JOGBUDA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848725234

ma 1 kha 862

NormalALL
MNR To DIPAYAL-BAGARKOT-JOGBUDA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9805742150

na 4 kha 7576

NormalALL
MNR To DIPAYAL-BAGARKOT-JOGBUDA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9805748773

na 6 kha 6191

NormalALL
MNR To DIPAYAL-BAGARKOT-JOGBUDA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848858830

na 4 kha 8039

NormalALL
MNR To DIPAYAL-BAGARKOT-JOGBUDA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848722842

na 4 kha 6589

NormalALL
MNR To DIPAYAL-BAGARKOT-JOGBUDA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848724804

na 5 kha 9268

Hi-AceALL
MNR To DADELDHURA -DIPAYAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750112

ba 5 kha 1066

Hi-AceALL
MNR To DADELDHURA -DIPAYAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848728358

ba 2 kha 1735

Hi-AceALL
MNR To DADELDHURA -DIPAYAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848802405

ba 5 kha 722

Hi-AceALL
MNR To DADELDHURA -DIPAYAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750122

ba 3 kha 7873

Hi-AceALL
MNR To DADELDHURA -DIPAYAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750214

ba 4 kha 5098

Hi-AceALL
MNR To DADELDHURA -DIPAYAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750214

ba 4 kha 7162

Hi-AceALL
MNR To DADELDHURA -DIPAYAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750214

ba 3 kha 9525

Hi-AceALL
MNR To DADELDHURA -DIPAYAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750214

su. pa. pra 0100 sa 983

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9865575065

na 7 kha 3128

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9860549620

na 7 kha 3128

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9860549620

na 8 kha 441

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9851279381

su. pa. pra. 02001 sa 950

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9867868396

na 7 kha 6372

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9861075499

na 7 kha 8831

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9860250609

na 7 kha 5879

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9860250609

na 7 kha 3125

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848719181

na 7 kha 8832

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868445120

su.pa.pra. 02001 kha 1117

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848809287

pra. na. 07 1148

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9060770277

su. pa. pra. 02 001 kha 1018

Deluxe DayALL
MNR To DARCHULLA, GANNA AND BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9865800999

na 4 kha 7911

NightALL
MNR To BUTUWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720109

na 4 kHA 8065

NightALL
MNR To BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848881279

na 4 kha 990

NightALL
MNR To BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9841558210

na 4 kha 8141

NightALL
MNR To BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750042

na 4 kha 7850

NightALL
MNR To BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848841888

na 5 kha 2305

NightALL
MNR To BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9806410729

na 4 kha 6349

NightALL
MNR To BUTWAL
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750112

su pa pra 1061

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848754044

na 7 kha 3126

NightALL
MNR To DARCHULLA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9860250609

na 6 kha 1225

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848645866

na 7 kha 3233

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848745662

su pa pra 956

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750399

na 6 kha 1226

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750525

na 8 kha 6132

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848721738

na 8 kha 7882

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848755266

su pa pra 01002 kha 1031

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750205

na 5 kha 3833

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848730577

su pa pra 0100 kha 949

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848726081

na 6 kha 1227

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9818210798

na 8 kha 6133

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750112

na 8 kha 1073

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848747382

na 8 kha 2357

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868863166

ma 1 kha 922

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848624148

na 7 kha 5947

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848812510

na 7 kha 3385

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848789332

su pa pra 1019

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750260

na 8 kha 301

NightALL
MNR To DARCHULA-GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9861543906

sp pa pra 02001 kha 1017

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9851279381

na 8 kha 7883

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9862472414

su pa pra 981

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750525

na 8 kha 6131

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9860250609

sp pa pra 948

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9809471934

na 7 kha 6521

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750260

na 6 kha 7700

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9844687090

na 6 kha 1223

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750293

su pa pra 1052

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848722223

na 6 kha 1222

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848724804

841

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848782502

na 8 kha 1089

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750526

ma 1 kha 934

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848746155

na 8 kha 3794

DeluxeALL
MNR To Darchula-Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750444

na 4 kha 7709

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9860250609

na 4 kha 5793

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848864161

ma 1 kha 1913

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848966752

na 4 kha 5336

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848844339

na 4 kha 4025

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848736133

su pa pra 970

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848884639

na 4 kha 7686

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848759356

na 5 kha 1795

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868556829

na 4 kha 6384

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848719181

na 5 kha 1808

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750112

na 4 kha 7555

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848723475

na 4 kha 1426

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848858342

su pa pra 952

NormalALL
MNR To BHAGESHWOR-PURCHUDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858752273

Na 6 Kha 7896

ALL
MNR To Kathmandu-Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750405

Na 6 Kha 7890

ALL
MNR To Kathmandu-Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848725511

Na 7 Kha 7899

ALL
MNR To Kathmandu-Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750263

Na 1 Kha 676

ALL
MNR To Kathmandu-Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750263

Na 6 Kha 7888

ALL
MNR To Kathmandu-Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750526

Na 6 Kha 7889

ALL
MNR To Kathmandu-Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868466777

ma 1 kha 726

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9809417745

su pa pra 1120

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848833231

ma 1 kha 520

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9810695186

ma 1 kha 525

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9812760648

ma 1 kha 645

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720300

ma 1 kha 524

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9806421780

na 2 kha 891

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848705637

ma 1 kha 930

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9809409981

ma 1 kha 476

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848701756

ma 1 kha 548

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858751077

na 3 kha 7743

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858751077

ma 1 kha 622

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848838367

ma 1 kha 929

MiniALL
MNR To Belauri-Punarwas
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848725527

ma1 kha 596

MiniALL
MNR To SURKHET
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750974

ma 5 kha 8020

MiniALL
MNR To SURKHET
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848724086

ma 8 kha 4430

MiniALL
MNR To SURKHET
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750444

na 5 kha 9801

NormalALL
MNR To BIRGUNJ
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858751977

na 5 kha 329

NormalALL
MNR To BIRGUNJ
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750950

ma 1 pa 908

NormalALL
MNR To BIRGUNJ
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9849661517

su pa pra 1000

NormalALL
MNR To BIRGUNJ
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9849661517

na 4 kha 5886

NormalALL
MNR To BIRGUNJ
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848753859

ba 4 kha 6348

NormalALL
MNR To BIRGUNJ
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750263

na 5 kha 9498

NormalALL
MNR To BIRGUNJ
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848721203

ba 4 kha 3344

NightALL
MNR To PUTHAN
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848747807

na 4 kha 4342

NightALL
MNR To PUTHAN
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848750184

na 4kha 3793

NightALL
MNR To PUTHAN
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848848199

na 4 kha 4811

NightALL
MNR To PUTHAN
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750135

na 5 kha 1076

NightALL
MNR To KALIKOT
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9749506030

na 4 kha 4017

NightALL
MNR To KALIKOT
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9812752698

na 5 kha 5382

NightALL
MNR To KALIKOT
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848722783

ma 1 kha 763

NightALL
MNR To KALIKOT
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9806476325

su pa pra 002 001 pa 1020

DeluxeALL
MNR To MARTADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848737586

na 7 kha 3234

DeluxeALL
MNR To MARTADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750978

na 7 kha 5873

DeluxeALL
MNR To MARTADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868461110

na 7 kha 5335

DeluxeALL
MNR To MARTADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868461110

na 7 kha 6182

DeluxeALL
MNR To MARTADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868461110

na 6 kha 9280

MiniALL
MNR To BUTWAL-BELAURI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848747631

na 6 kha 9439

MiniALL
MNR To BUTWAL-BELAURI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750362

na 6 kha 8142

MiniALL
MNR To BUTWAL-BELAURI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720523

na 6 kha 7167

MiniALL
MNR To BUTWAL-BELAURI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848523543

ma 1 kha 911

MiniALL
MNR To BAITADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9862468028

na 5 kha 881

MiniALL
MNR To BAITADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848712017

na 7 kha 6042

MiniALL
MNR To BAITADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848724804

su pa pra 1104

MiniALL
MNR To BAITADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9864614304

na 6 kha 9440

MiniALL
MNR To BAITADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848742434

na 4 kha 9320

NormalALL
MNR To GOKULESHWOR- GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868445120

na 4 kha 4779

NormalALL
MNR To GOKULESHWOR- GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750399

na 4 kha 6385

NormalALL
MNR To GOKULESHWOR- GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848750734

na 5 kha 5247

NormalALL
MNR To GOKULESHWOR- GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9860250609

su pa pra 1003

NormalALL
MNR To GOKULESHWOR- GANNA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750444

ma 1 kha 828

NormalALL
MNR To BELURI-POKHARA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750444

na 5 kha 9506

NormalALL
MNR To BELURI-POKHARA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858751946

ma 1 kha 836

NormalALL
MNR To BELURI-POKHARA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848758364

na 7 kha 2457

NormalALL
MNR To BELURI-POKHARA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848985843

na 6 kha 7445

NormalALL
MNR To BAITADI-KATHMANDU
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848750261

na 6 kha 7444

NormalALL
MNR To BAITADI-KATHMANDU
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750953

na 5 kha 5100

NormalALL
MNR To BAITADI-KATHMANDU
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868466595

na 6 kha 9867

NormalALL
MNR To BAITADI-KATHMANDU
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848446918

na 6 kha 7448

NormalALL
MNR To BAITADI-KATHMANDU
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9741840541

na 3 kha 5088

NormalALL
MNR To DHANGADI-BELAURI-BICHPATTA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9812739509

ma 1 kha 786

NormalALL
MNR To DHANGADI-BELAURI-BICHPATTA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9809481717

ma 1 kha 562

NormalALL
MNR To DHANGADI-BELAURI-BICHPATTA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9814699062

ma 1 kha 532

NormalALL
MNR To DHANGADI-BELAURI-BICHPATTA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9814640536

na 6 kha 5312

NormalALL
MNR To DHANGADI-BELAURI-BICHPATTA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9814640536

su pa pra 02001 kha 1007

NormalALL
MNR To DHANGADI-BELAURI-BICHPATTA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9806404121

na 4 kha 545

NormalALL
MNR To DHANGADI-BELAURI-BICHPATTA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848724600

ba 4 kha 795

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848762005

ba 5 kha 9447

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848722778

ba 5 kha 4195

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848725165

ba 5 kha 746

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848722778

ma 1 na 283

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9846781697

ba 4 kha 829

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750112

ba 5 kha 9768

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858753388

ba 4 kha 1425

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720524

ba 5 kha 3146

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9850750153

ma 1 na 230

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9865618234

su pa pra 9359

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868772618

su pa pra 994

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848723519

ba 5 kha 4028

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858751962

su pa pra 404

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848754175

ba 5 kha 6798

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720027

ba 4 kha 831

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868772682

state 3 01 005 kha 9769

NormalALL
MNR To NEPALGUNJ-GULARIYA-JHOLUNGE
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848811048

ma 1 ja 290

NormalALL
MNR To DHANGADI-BUDAR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9801380811

ma 1 ja 319

NormalALL
MNR To DHANGADI-BUDAR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9806492268

ma 1 ja 342

NormalALL
MNR To DHANGADI-BUDAR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9809484125

ma 1 ja 345

NormalALL
MNR To DHANGADI-BUDAR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848709998

ma 1 ja 266

NormalALL
MNR To DHANGADI-BUDAR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848789649

ma 1 kha 602

NormalALL
MNR To KHALLA-MUSEDI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9809435063

na 4 kha 6073

NightALL
MNR To BHAIRAHAWA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720946

na 6 kha 8452

NightALL
MNR To BHAIRAHAWA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848721733

na 4 kha 4341

NormalALL
MNR To SANFE BAGAR-BAJURA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848737586

se 1 na 560

NormalALL
MNR To SANFE BAGAR-BAJURA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720235

se1 ja 549

NormalALL
MNR To SANFE BAGAR-BAJURA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848724086

na 4 kha 8436

NormalALL
MNR To Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848781697

na 6 kha 7446

NormalALL
MNR To Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750444

na 5 kha 9504

NormalALL
MNR To Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720041

na 6 kha 7441

NormalALL
MNR To Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750214

na 5 kha 4090

NormalALL
MNR To Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750214

na 5 kha 2231

NormalALL
MNR To Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848730090

na 5 kha 1280

NormalALL
MNR To Delhi
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9849751210

na 5 kha 5952

A/CALL
MNR To DEMPADAN
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750205

na7 kha 5951

A/C ALL
MNR To DEMPADAN
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848784568

na 7 kha 5949

A/C ALL
MNR To DEMPADAN
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848725511

na 7 kha 3432

A/C ALL
MNR To DEMPADAN
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848721965

na 7 kha 3434

A/C ALL
MNR To DEMPADAN
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9841483505

na 8 kha 1953

A/CALL
MNR To DEMPADAN
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848966666

ma 1 kha 664

MiniALL
MNR To NEPALGUNJ
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848965572

na 3 kha 2921

MiniALL
MNR To NEPALGUNJ
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750477

na 6 kha 8143

MiniALL
MNR To NEPALGUNJ
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720524

na 5 kha 1415

MiniALL
MNR To DHANGADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720014

na 6 kha 1764

MiniALL
MNR To DHANGADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848738206

ma 1 kha 604

MiniALL
MNR To DHANGADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858751389

na 7 kha 6524

DeluxeALL
MNR To BHAJANG-CHAINPUR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848736133

na 7 kha 6371

DeluxeALL
MNR To BHAJANG-CHAINPUR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750112

na 7 kha 6522

DeluxeALL
MNR To BHAJANG-CHAINPUR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9840620850

na 7 kha 2567

DeluxeALL
MNR To BHAJANG-CHAINPUR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9841665021

na 7 kha 6525

DeluxeALL
MNR To BHAJANG-CHAINPUR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848725851

na 7 kha 6370

DeluxeALL
MNR To BHAJANG-CHAINPUR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9863661181

na 7 kha 6516

DeluxeALL
MNR To BHAJANG-CHAINPUR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750444

ma 1 kha 919

DeluxeALL
MNR To BHAJANG-CHAINPUR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868466777

Na 6 kha 1221

DeluxeALL
MNR To BAITADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848721153

na 6 kha 1228

DeluxeALL
MNR To BAITADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848720014

ma 1 kha 935

DeluxeALL
MNR To BAITADI
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9868874333

na 7 kha 3433

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750405

na 7 kha 3435

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858753388

na 7 kha 6046

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750005

na 7 kha 5948

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9849727555

na 7 kha 5950

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848726500

na 7 kha 3431

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9801382339

na 8 kha 7671

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750978

su pa pra 02 001 kha 1083

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750293

na 8 kha 8348

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848726500

lu 2 kha 4595

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750526

na 8 kha 7672

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9841592297

na 8 kha 8349

Super A/CALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9849751210

na 7 kha 5260

NormalALL
MNR To MAHENDRANAGAR-POKHARA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750153

na 7 kha 5820

NormalALL
MNR To MAHENDRANAGAR-POKHARA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750042

SU. PA. PRA. 1127

NormalALL
MNR To MAHENDRANAGAR-POKHARA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9848724128

na 7 kha 5913

NormalALL
MNR To MAHENDRANAGAR-POKHARA
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750263

NA 3 KHA 1194

NightALL
MNR To TIKAPUR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750477

SU PA PRA 961

NightALL
MNR To TIKAPUR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9843088051

SU PA PRA 1001

NightALL
MNR To TIKAPUR
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750960

Na 6 Kha 7438

A/C NightALL
MNR To Kathmandu
प्रस्थान गर्ने मिति
Mahakali Yatayat ALL
9858750263