एपको लागी तपाईंको भाषा चयन गर्नुहोस्
नेपाली अंग्रेजी

महेद्रनगर को आफ्नै सर्च इनजन

नेपाल को कोविड तथ्यांक
887,769
कोरोना पुष्टि
0
सन्चो भएका
11,632
मृत्यु भएका
कंचनपुर को कोविड तथ्यांक दान गर्नुहोस्
9,144
कोरोना पुष्टि
7,862
सन्चो भएका
188
मृत्यु भएका