एपको लागी तपाईंको भाषा चयन गर्नुहोस्
नेपाली अंग्रेजी

महेद्रनगर को आफ्नै सर्च इनजन

नेपाल को कोविड तथ्यांक
685,673
कोरोना पुष्टि
647,079
सन्चो भएका
9,758
मृत्यु भएका
कंचनपुर को कोविड तथ्यांक दान गर्नुहोस्
7,520
कोरोना पुष्टि
6,848
सन्चो भएका
182
मृत्यु भएका